අපගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු

අපේ වැඩ කරන වේලාවන්:
සඳුදා -සිකුරාදා: පෙ.ව. 9:00 - ප.ව. 6:00
  • ලිපිනය:
    මස්ලක් අහියෙව්රාන් කැඩ්. පොලාරිස් ප්ලාසා අංකය: 21 තට්ටුව: 25/86 පික්: 34485
  • දුරකතන
  • ඊ-තැපැල්

තීරණය කරන්න බැරිද?

අපගේ පැකේජ ගැන කරුණාකර අපගේ පාරිභෝගික නියෝජිතයා අමතන්න.