ข้อตกลงการใช้

ข้อ 1. ภาคี

ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (“ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นระหว่าง Propars Teknoloji Anonim Şirketi (“บริษัท”) และบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) บนเว็บไซต์ที่ www.propars.net (“เว็บไซต์”) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้ยอมรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะยังคงมีผลบังคับใช้เว้นแต่คู่สัญญาจะยุติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อตกลง

ข้อ 2 เรื่องและขอบเขตของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้สรุปโดยผู้ใช้เพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการเงินและการจัดการธุรกิจบนคลาวด์ ("แอปพลิเคชัน") ที่เข้าถึงได้ผ่านไซต์และข้อมูลที่ผู้ใช้อัปโหลดไปยังไซต์ ("เนื้อหา" ”) และสิทธิและภาระผูกพันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการใช้งาน กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทนำเสนอต่อผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ไซต์และแอปพลิเคชันภายในขอบเขตของไซต์นั้นยังเป็นภาคผนวกและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และถือเป็นสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดของ คู่สัญญาพร้อมกับสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่ในที่นี้

ข้อ 3. สิทธิและหน้าที่ของคู่ภาคี

3.1 ผู้ใช้ประกาศว่าเขา/เธอรู้ว่าเขา/เธอต้องอนุมัติข้อตกลงนี้โดยการให้ข้อมูลที่ร้องขอโดยบริษัทในลักษณะที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างการสร้างสถานะผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าถึงและรับประโยชน์จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่จริงหรือข้อมูลที่ล้าสมัย

3.2 ผู้ใช้ประกาศว่าตนมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และมีความสามารถตามกฎหมายในการสรุปข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ในนามของธุรกิจ ผู้ใช้ยอมรับและประกาศว่าเขามีอำนาจที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว ในกรณีนี้ สถานะผู้ใช้ สิทธิ์และภาระผูกพันจะเป็นของธุรกิจที่เป็นปัญหา

3.3 ผู้ใช้มีสิทธิ์สร้างบัญชีผู้ใช้เดียว และห้ามสร้างบัญชีที่สองโดยผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลเดียวกันหรือข้อมูลอื่น ๆ หลังจากการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดบัญชีของผู้ใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ

3.4 การเข้าถึงเว็บไซต์โดยผู้ใช้จะดำเนินการโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของเขา ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องความลับและความปลอดภัยของรหัสผ่านนี้ และกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านการใช้ข้อมูลดังกล่าวบนไซต์จะถือว่าได้ดำเนินการโดยผู้ใช้ และความรับผิดทางกฎหมายและทางอาญาใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมเหล่านี้จะตกเป็นของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้ทราบถึงการใช้รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

3.5 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเท่านั้น และเขาจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ภาคผนวก กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในนามของบุคคลที่สามได้ตราบเท่าที่เขาได้รับอนุญาตให้ให้บริการแก่บุคคลที่สาม ในบริบทนี้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับกับเขา

3.6 ผู้ใช้อาจอนุญาตให้บุคคลที่สาม (“ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต”) ใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นใคร และระดับการอนุญาตภายในแอปพลิเคชันจะถูกกำหนดโดยผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และจะควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเสมอ และอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกระดับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเสมอโดยไม่มีเหตุผลใดๆ หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและระดับการเข้าถึง

3.7 เนื้อหาที่ผู้ใช้แบ่งปันเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้และความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหานั้นเป็นของผู้ใช้ บริษัทมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาภายใต้ใบอนุญาตที่มอบให้โดยผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากเนื้อหา และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย ความถูกต้องของเนื้อหา การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน ธุรกรรมทางการเงินและการรายงานภาษี เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ภาษี และประเด็นอื่นๆ ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทอาจลบเนื้อหาออกจากแอปพลิเคชันและระบบตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับทางการเงิน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริบทนี้ รวมถึงข้อมูลที่สูญหาย .

3.8 หากบริษัทหรือแอปพลิเคชันถูกโฮสต์โดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่จะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบุคคลที่สามเหล่านี้ แอปพลิเคชัน การทำงานของแอปพลิเคชัน ไซต์ หรืออื่นๆ ระบบที่เสนอบริการหรือแอปพลิเคชันและไม่ใช้ไซต์ในลักษณะที่ป้องกันหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่นจากการได้รับประโยชน์จากพวกเขาหรือไม่ใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่ให้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่แอปพลิเคชัน โฮสต์หรือไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและบุคคลภายนอก นอกขอบเขตของการเข้าถึงที่มอบให้แก่แอปพลิเคชัน จะไม่ถ่ายโอนหรืออัปโหลดไฟล์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่จะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของพวกเขา (รวมถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าและอื่น ๆ เนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้) ในการจัดหาบริการหรือในการดำเนินงานของเว็บไซต์ ยอมรับและรับรองว่าจะไม่แก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ สร้างซอร์สโค้ดหรือวิศวกรรมย้อนกลับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัท เว้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานตามปกติ

3.9 ผู้ใช้รับทราบว่าการใช้แอปพลิเคชันของเขาอาจมีข้อจำกัด รวมถึงธุรกรรมรายเดือนและปริมาณการจัดเก็บ ข้อจำกัดดังกล่าวจะระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

3.10 ผู้ใช้จะต้องเก็บสำเนาของเนื้อหาที่อัปโหลดไปยังแอปพลิเคชัน แม้ว่าบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าเนื้อหาจะไม่สูญหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเนื้อหา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

3.11 บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลและข้อมูลที่แบ่งปันโดยผู้ใช้ภายในขอบเขตของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ซึ่งอยู่เพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายปัจจุบัน นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์อาจถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัท และสำหรับการประเมินทางสถิติบางอย่าง บริษัทยังมีสิทธิที่จะแบ่งปันเนื้อหากับผู้ใช้รายอื่นเพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ การแบ่งปันข้อมูลการชำระเงิน หากผู้ใช้ต้องการใช้เนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้รายอื่น เขา/เธอจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและจะใช้เนื้อหาดังกล่าวภายในขอบเขตของการอนุมัติที่ได้รับจากผู้ใช้รายอื่น ข้อมูลนี้ยังสามารถจัดประเภทและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และบริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยตัวในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของข้อมูลการใช้งานและธุรกรรมของผู้ใช้ แคมเปญการตลาดของบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ รายงานประจำปี และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ธุรกรรม สามารถใช้ได้หลังจากทำเสร็จแล้ว ผู้ใช้ยอมรับว่าเนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ อาจถูกจัดเก็บโดยบริษัทหรือบุคคลที่สามในศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในตุรกีหรือต่างประเทศ

3.12 ในกรณีที่มีปัญหาทางเทคนิคกับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะพยายามตามสมควรเพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อบริษัท ในกรณีที่ผู้ใช้ยังคงต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิค การสนับสนุนที่จำเป็นจะมีให้ผ่านทางไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม

3.13 ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับเครื่องมือสื่อสาร (เช่น ฟอรัม เครื่องมือแชท หรือศูนย์ข้อความ) ผ่านทางไซต์ ผู้ใช้จะประกาศและตกลงที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ภายในกรอบของวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้อาจใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการ อีเมลที่ส่งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายต่อซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาที่ดูหมิ่นผู้ใช้รายอื่นหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงวัสดุอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของ Application. จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อแบ่งปัน. ผู้ใช้รับรองว่าเขา/เธอมีอำนาจที่จะทำสิ่งนี้ในแง่ของการสื่อสารใดๆ ที่เขา/เธอทำผ่านไซต์ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความเหมาะสมของการสื่อสารที่ทำผ่านไซต์หรือว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่ ในแง่ของเครื่องมือสื่อสารบนเว็บอื่น ๆ ที่เข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันหรือที่ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องแสดงความระมัดระวังที่เขาจำเป็นต้องแสดงเมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารที่ให้ผ่านไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเครื่องมือสื่อสารที่ให้ผ่านไซต์เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

3.14 บริษัทมีสิทธิ์แก้ไขข้อตกลงนี้และภาคผนวกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากใช้สิทธิ์นี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปโดยผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

3.15 ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อตกลงนี้และเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

3.16 ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ภายในขอบเขตของข้อตกลงนี้และการประกาศและภาระผูกพันในบริบทนี้ บริษัท มีสิทธิ์ที่จะระงับการเป็นสมาชิกของผู้ใช้หรือยุติ สถานะผู้ใช้โดยการยกเลิกข้อตกลงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ

ข้อ 4. เงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันโดยการชำระค่าธรรมเนียมที่ประกาศบนเว็บไซต์เต็มจำนวนและเต็มจำนวนด้วยเงื่อนไขการชำระเงินและวิธีการประกาศบนเว็บไซต์

4.2 ผู้ใช้จะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ฟรีตามระยะเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งาน สมาชิกภาพของผู้ใช้จะกลายเป็นสมาชิกแบบชำระเงินตามประเภทของระดับบริการ ฟังก์ชันการทำงาน แคมเปญ หรือระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัคร เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่มีผลบังคับใช้ของค่าธรรมเนียมจะประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ ผู้ใช้จะสามารถอัพเกรดหรือดาวน์เกรดแพ็คเกจสมาชิกได้ตามดุลยพินิจของเขาเอง คำขอนี้จะทำขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำในค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงินของแพ็คเกจสมาชิกในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ใช้จะไม่มีผลจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ และค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงินใหม่จะมีผลบังคับเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกใหม่ . จะไม่มีการคืนเงินหากการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงการยกเลิกข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก

4.3 เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากผู้ใช้ 14 (สิบสี่) วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา สมาชิกภาพของผู้ใช้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา

4.4 บริษัทจะส่งใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้งานเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกไปยังที่อยู่ติดต่อที่ผู้ใช้ให้ไว้ ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะรวมค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกก่อนหน้าในกรณีของการเป็นสมาชิกแบบรายเดือน และค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกถัดไปในกรณีของการเป็นสมาชิกแบบเติมเงิน ผู้ใช้จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่เกี่ยวข้องในใบแจ้งหนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีและอากรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

4.5 ผู้ใช้ บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติจาก บริษัท อาจจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้เพื่อดำเนินการเป็นสมาชิกและการชำระเงินหรือการรวมธนาคารและการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์ทั้งหมดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถโอนถ่ายได้ และไม่ผูกขาดในการใช้ไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและข้อกำหนดอื่น ๆ ของไซต์ที่สามารถตีความได้ว่าเป็นการโอนสิทธิ์และประโยชน์ของไซต์และแอปพลิเคชันไปยังผู้ใช้ ภายในขอบเขตของข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่บริษัทในการใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บและสำรองข้อมูลและเนื้อหาสำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันของผู้ใช้ การใช้แอปพลิเคชัน และวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับการให้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะให้อนุญาตช่วงเนื้อหาแก่นักพัฒนาบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

5.2 ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการคัดลอก แก้ไข ผลิตซ้ำ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือเข้าถึงซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์บนไซต์ หรือสร้างงานจากเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ห้ามมิให้เปลี่ยนเบราว์เซอร์และเนื้อหาของไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหรือออกจากไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก บริษัท

5.3 ผู้ใช้อาจรักษาชื่อทางการค้า แบรนด์ เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน ฯลฯ ของบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) ของบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) จะไม่ใช้

ข้อ 6. การจำกัดความรับผิด

6.1 แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ภายในขอบเขตของไซต์มีให้ "ตามที่เป็น" และภายในขอบเขตนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหา ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้รายอื่น บริษัทไม่รับรองว่าการใช้แอปพลิเคชันจะไม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด แม้ว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้ทุกวันตลอด 7 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้รับประกันการทำงานและความสามารถในการเข้าถึงของระบบที่ให้การเข้าถึงแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงว่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันอาจถูกบล็อกหรือขัดจังหวะเป็นครั้งคราว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการบล็อกหรือการหยุดชะงักดังกล่าว

6.2 ผู้ใช้ระบุว่าอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และ/หรือพอร์ทัลอื่น ๆ ไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และลิงค์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการประกาศหรือรับประกันใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเว็บไซต์หรือ ผู้ดำเนินการหรือสำหรับเว็บไซต์หรือข้อมูลที่มีอยู่ , ยอมรับและประกาศว่าบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อพอร์ทัล เว็บไซต์ ไฟล์และเนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผ่านลิงก์ดังกล่าวหรือเนื้อหา

6.3 ผู้ใช้ยอมรับว่าการเข้าถึงและคุณภาพของแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันที่นำเสนอบนเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของบริการที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากคุณภาพการบริการดังกล่าว

6.4 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาที่เขา/เธออัปโหลดและการใช้ไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงว่าเขาได้ทำให้บริษัทเป็นอิสระจากการเรียกร้องและความต้องการใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าทนายความ) ที่บุคคลภายนอกอาจทำขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา แอปพลิเคชัน และการใช้ไซต์

6.5 ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทอาจไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญหรือทางอาญาที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียค่าความนิยมและชื่อเสียง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทนจะไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความรับผิดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ผู้ใช้ชำระภายในขอบเขตของบริการภายใต้ข้อตกลงนี้จนถึงวันที่เกิดความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 7. การบังคับใช้และการยกเลิกข้อตกลง

7.1 ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อผู้ใช้ยอมรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลบังคับเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยุติตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

7.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ โดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่อีเมลที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) สัปดาห์

7.3 ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง และข้อขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด แม้จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดย ฝ่ายที่แจ้ง. หากการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ บริษัทจะมีสิทธิ์ระงับสถานะผู้ใช้จนกว่าการละเมิดจะได้รับการแก้ไข ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอาจยุติข้อตกลงโดยมีเหตุผลที่ถูกต้องทันที

7.4 การสิ้นสุดข้อตกลงจะไม่ทำให้สิทธิ์และภาระหน้าที่ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่สิ้นสุด เมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันนั้น และจะไม่สามารถใช้ไซต์และแอปพลิเคชันได้ ณ วันที่สิ้นสุด ในกรณีที่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบเติมเงิน จะไม่มีการคืนเงินให้กับผู้ใช้

7.5 หากบัญชีของผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 (สาม) เดือน บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้

7.6 ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกบล็อกด้วยเหตุผลทางกฎหมายและข้อตกลงถูกยกเลิก บริษัทจะให้การเข้าถึงเนื้อหาแบบอ่านอย่างเดียวเป็นเวลา 6 (หก) เดือน

7.7 บริษัทมีสิทธิ์ในการจัดเก็บเนื้อหาในฐานข้อมูลของตนตราบเท่าที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ ภายใน 6 (หก) เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ใช้หรือข้อตกลงนี้ ผู้ใช้อาจได้รับเนื้อหาฟรี บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอดังกล่าวที่ส่งมาหลังจากหมดระยะเวลานี้ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ในขอบเขตของแอปพลิเคชัน

ข้อ 8. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

8.1 ความเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย และไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือข้อความใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลง

8.2 ข้อตกลงนี้เป็นฉบับสมบูรณ์พร้อมภาคผนวก ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างสัญญากับภาคผนวก ให้ถือตามข้อกำหนดในภาคผนวกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

8.3 ผู้ใช้จะได้รับการติดต่อผ่านอีเมลที่พวกเขารายงานขณะลงทะเบียนหรือผ่านข้อมูลทั่วไปบนไซต์ การสื่อสารทางอีเมลจะแทนที่การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการรักษาที่อยู่อีเมลของตนให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อดูข้อมูล

8.4 ศาลกลางอิสตันบูล (Çağlayan) และสำนักงานบังคับใช้กฎหมายจะมีอำนาจเหนือกว่าในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้และภาคผนวก